* Nie pobieramy opłat przy zagubionej umowie * Nie pobieramy opłat przy zagubionej umowie * Nie pobieramy opłat przy zagubionej umowie * Nie pobieramy opłat przy zagubionej umowie * Nie pobieramy opłat przy zagubionej umowie *

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

LOMBARD BENEK

 

(regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

§ 1

Informacje Ogólne oraz Definicje

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.) Jarosław

Lutostański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Lutostański

„Benek” ul. Stanisława Witczaka 59, 41-902 Bytom ustala niniejszy regulamin oraz

zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

2016 r. poz. 1030, z późn. zm.) za pośrednictwem witryny internetowej

www.lombardbytom.pl jest Jarosław Lutostański prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą Jarosław Lutostański „Benek” ul. Stanisława Witczaka 59,

41-902 Bytom.

3. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług

drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, jak również

warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie niniejszych usług oraz

tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Poniżej wskazanym pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się

następujące znaczenie:

a) Usługodawca/Właściciel Sklepu - Jarosław Lutostański prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą Jarosław Lutostański „Benek” ul. Stanisława Witczaka 59,

41-902 Bytom;

b) Serwis/Witryna – witryna internetowa www.lombardbytom.pl,

c) Usługa/i – usługa/i świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,

szczegółowo określone w § 3 niniejszego Regulaminu,

d) Usługobiorca/Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający

z Usług,

e) Regulamin – niniejszy regulamin przyjęty przez Właściciela Sklepu wraz ze

wszystkimi jego załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin i/lub jego załączniki stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8

Ustawy o świadczeniu usług,

f) Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu

środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą

elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu

f) Ustawa o świadczeniu usług - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.),

g) Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny,

h) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks

cywilny,
 

i) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r.

poz. 827, z późn. zm.).

j) Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można

złożyć Zamówienie (kupić Produkty)

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie

właściwe przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz

Ustawy. Przepisy niniejszego regulaminu nie naruszają prawa Konsumentów

przysługujących im na podstawie Ustawy oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom

na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy

oraz k.c.

7. Treść Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie w każdym czasie na stronach

Serwisu.

§ 2

Warunki korzystania z Serwisu

1. Prawo do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za

pośrednictwem Witryny przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 18 rok

życia, osobom prawnym oraz jednostką organizacyjnym nie posiadającym

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli zapoznały się

oraz zaakceptowały treść Regulaminu.

2. W celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

wymagany jest dostęp do sieci Internet.

3. Językiem, którym Usługodawca komunikuje się z Usługobiorcami jest język

polski.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Witryny w sposób zgodny

z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest zwłaszcza

wprowadzanie przez Usługobiorcę, przy korzystaniu z Witryny treści o charakterze

bezprawnym, w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób

trzecich.

5. Usługodawca nie jest dostawcą jakichkolwiek publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, jak

również dostawcą Internetu. Klient jest zobowiązany do uzyskania we własnym

zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za

pomocą którego możliwe jest użytkowanie Serwisu.

6. Usługobiorca w szczególności jest zobowiązany do:

a) korzystania z Serwisu w sposób zgody z Regulaminem, przeznaczeniem

Serwisu oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

b) korzystania z Serwisu z poszanowaniem praw innych Usługobiorców,

Usługodawcy oraz wszelkich innych podmiotów trzecich,

c) korzystania z treści zamieszczonych w Witrynie wyłącznie dla własnego

użytku osobistego.
 
 7. Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań polegających na

rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,

jak również czynności, które mają na celu uzyskanie informacji

nieprzeznaczonych dla Klienta. Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem

Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane

w Serwisie.

§ 3

Rodzaje i Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez

Usługodawcę

1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących funkcjonalności:

a) wycenę on-line towarów,

b) wycenę on-line złota oraz platyny,

c) zaznajamianie się z ofertą Sklepu Internetowego,

d) składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym (szczegółowe

zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego określa załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu),

e) komunikację Użytkownika z Usługodawcą.

2. Umowy sprzedaży towarów, o których to umowach mowa w ust. 2 lit d)

niniejszego paragrafu, są umowami odpłatnymi.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta każdorazowo w

przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

 

§ 4

Wycena on-line towarów

1. Usługa wyceny on-line towarów dostępna w zakładce „wycena on-line”

świadczona jest przez Właściciela Sklepu na rzecz Użytkowników

nieodpłatnie. Usługa nie obejmuje wyceny nieruchomości.

2. Złożenie zlecenia wyceny on-line towarów można dokonać:

a) drogą telefoniczną, pod numerami telefonów podanymi w Serwisie,

b) drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@lombardbytom.pl

c) przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego w serwisie

w zakładce „Wycena on-line”.

3. Składając zlecenie wyceny on-line należy wskazać nazwę przedmiotu wyceny

oraz dokonać jego szczegółowego opisu (producent, rok produkcji, model,

typ, stopień zużycia, etc.).

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wycena dokonana przez

Właściciela Sklepu, o której mowa w niniejszym paragrafie, ma wyłącznie

charakter informacyjny i szacunkowy. Wycena ta nie stanowi zwłaszcza
 
oferty zawarcia umowy, o której mowa w przepisach kodeksu cywilnego oraz

nie jest w żadnym wypadku dla Usługodawcy wiążąca.

5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi

wyceny on-line bez podawania przyczyn. Brak odpowiedzi na zlecenie

dokonania wyceny poczytuje się za odmowę realizacji usługi.

§ 5

Wycena on-line złota oraz platyny

1. Usługa wyceny on-line złota oraz platyny dostępna w zakładce „skup złota”

świadczona jest przez Właściciela Sklepu na rzecz Użytkowników

nieodpłatnie.

2. Złożenie zlecenia wyceny on-line złota oraz platyny można dokonać przy

użyciu elektronicznego formularza dostępnego w serwisie w zakładce

„Wycena on-line”.

3. Składając zlecenie wyceny on-line należy przy użyciu kalkulatora wyceny

dostępnego w zakładce „Wycena on-line” wskazać nazwę surowca, wagę

w gramach oraz użyć przycisku „Przelicz wartość”.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wycena dokonana przez

Właściciela Sklepu, o której mowa w niniejszym paragrafie, ma wyłącznie

charakter informacyjny i szacunkowy. Wycena ta nie stanowi zwłaszcza

oferty zawarcia umowy, o której mowa w przepisach kodeksu cywilnego oraz

nie jest w żadnym wypadku dla Usługodawcy wiążąca.

5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi

wyceny on-line bez podawania przyczyn.

6. Zastrzega się, iż za pośrednictwem Witryny nie jest prowadzony skup złota

lub platyny on-line. Zawarcie umowy skupu złota oraz platyny wymaga

wizyty w lokalu Właściciela Sklepu lub telefonicznego umówienia się na

wizytę pracownika sklepu.

§ 6

Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usługi

w każdym czasie bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia

w formie pisemnej lub elektronicznej, przesłanego odpowiednio na adres siedziby

Usługodawcy lub adres elektroniczny kontakt@lombardbytom.pl

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez

podania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą

elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne
 
1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczonych

Usług drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy lub elektroniczną na adres

kontakt@lombardbytom.pl

2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od

chwili jej otrzymania.

3. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana na podany przez

Usługobiorcę adres email.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Adresem elektronicznym Usługodawcy jest kontakt@lombardbytom.pl Kontakt z Usługodawcą

jest możliwy również pod nr. tel. +48 32 810 10 30 oraz w jego siedzibie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym

czasie.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywa

się poprzez umieszczenie na stronach Witryny. Zmiany Regulaminu

wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia w Witrynie. Korzystanie przez

Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z

zaznajomieniem się z nową treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów w przypadku klientów

nie będących Konsumentami, jest sąd właściwy według siedziby Właściciela

Sklepu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.